Matura z matematyki bez problemu? To możliwe...

Wystarczy kilka godzin, aby odświeżyć informację i lepiej przygotować się do matury z matematyki...

Agnieszka Czechowska-Awdziej
Tłumaczę matematykę w łatwy i jasny sposób - wprowadzam w świat liczb i działań, każdego, kto zechce zauważyć piękno matematyki...

Pomogę Ci bezstresowo zdać maturę z matematyki. Nie tylko omówię z Tobą dokładnie, powoli i na wielu przykładach wszystkie działy, ale sprawdzisz się w 2 próbnych maturach, które dla Ciebie przygotowałam!

Dlaczego masz problem z matematyką?

Matematyki nie powinno uczyć się na pamięć.

Matematyka to abstrakcja, z którą mózg sobie ciężko radzi. Ale korzystanie z komputera czy smartphone'a to taka sama abstrakcja - jednak nie dla Ciebie, bo to robisz codziennie. 

Matematyka może być dla Ciebie tak samo prosta, jak korzystanie z telefonu. Wystarczy jej używać.

Twój "problem" z matematyką jest efektem tego, że nauczyciel nie ma zazwyczaj wystarczająco dużo czasu, aby wytłumaczyć wielokrotnie i powoli każdy typ zadania. A już na pewno nie ma czasu, aby z Tobą wielokrotnie wracać do tego samego zadania. 

Wystarczy jednak, że że świadomie przećwiczysz ze mną odpowiednią liczbę zadań, aby matematyka była prosta. Nie wystarczy jednak oglądać. Musisz wziąć ołówek w rękę i rozwiązywać zadania ze mną. Obiecuję, że będzie to przyjemne. Po prostu patrz, jak ja to robię, słuchaj, jak to tłumaczę i ćwicz razem ze mną.

Patrz, jakie to proste...

Wyobraź sobie, że siedzisz ze mną przy biurku i patrzysz, jak krok-po-kroku rozwiązuję wszystkie typowe dla matury zadania...

wszystko jest wytłumaczone

Ucząc się z mojego kursu pracujesz tak, jakbyś pracował 1 na 1 w swoim domu z korepetytorem. Będę z Tobą powtarzała materiał tyle razy, ile potrzebujesz - nagrania możesz przewijać, przyspieszać, zwalniać, pauzować. To wszystko sprawia, że nauka staje się bardzo prosta.

Dodatkowo przygotowałam dla Ciebie 2 testy z takimi zadaniami, jakie będą na maturze.

Pierwszy test powie Ci, z czym masz problem. Drugi test (na koniec kursu) zweryfikuje, czy jeszcze masz jakiś problem. Jeśli jeszcze jakaś rzecz będzie sprawiała Ci kłopoty, po prostu wrócisz do konkretnego video.

Szybki Kurs Maturalny z Matematyki jest dla Ciebie, jeśli...

LUBISZ OGLĄDAĆ FILMY

Kurs składa się z blisko 150 krótkich filmów - po kilka, do 20 na zagadnienie. Wystarczy, że je obejrzysz w skupieniu.

Jesteś ZDECYDOWANY/A ZDAĆ MATURĘ

Przygotowanie do matury z matematyki wymaga, abyś w sposób zdecydowany poświęcił czas na mój kurs.

Będziesz Ćwiczyć

Do każdego działu otrzymasz 2 ćwiczenia do rozwiązania. A przed i po kursie możesz wziąć udział w próbnej maturze, ale bez stresu ;-).

Lubisz swobodę

Ty decydujesz w jakim tempie i w jakiej kolejności przechodzisz kurs. Możesz obejrzeć każdy film wielokrotnie, cofać, przyspieszać, spowalniać, pauzować. Ty decydujesz.

Jesteś gotowY/a POŚWIĘCIĆ CZAS NA NAUKĘ

Kurs sam się nie zrobi, musisz poświęcić mu czas - choćby na tematy, z którymi masz problemy. Jakie to tematy? Dowiesz się robiąc próbną maturę.

Nie zostawisz nauki na ostatnią chwilę

Pracuj systematycznie, nie zostawiaj nauki na ostatnią chwilę, bo nie przyswoisz w krótkim czasie wystarczającej ilości wiedzy.

10 działów

147 przykładów video

100% wymagań CKE

Planimetria - 21 przykładów

W TYM DZIALE PRZEROBIMY PONIŻSZE WYMAGANIA OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE.GOV.PL:

a) korzysta ze związków między kątem środkowym, kątem wpisanym i kątem między styczną a cięciwą okręgu, 

b) wykorzystuje własności figur podobnych w zadaniach, w tym umieszczonych w kontekście praktycznym, 

c) znajduje związki miarowe w figurach płaskich, także z zastosowaniem trygonometrii, również w zadaniach umieszczonych w kontekście praktycznym, 

d) określa wzajemne położenie prostej i okręgu 

Matematyka nie jest trudna, wystarczy popatrzeć...

Dołącz i zdaj maturę z matematyki

Liczby rzeczywiste - 23 przykłady

W TYM DZIALE PRZEROBIMY PONIŻSZE WYMAGANIA OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE.GOV.pl:

a) wykonuje obliczenia na liczbach rzeczywistych; w szczególności oblicza pierwiastki, w tym pierwiastki nieparzystego stopnia z liczb ujemnych, 

b) bada, czy wynik obliczeń jest liczbą wymierną, 

c) wyznacza rozwinięcia dziesiętne; znajduje przybliżenia liczb; wykorzystuje pojęcie błędu przybliżenia, 

d) stosuje pojęcie procentu i punktu procentowego w obliczeniach, 

e) posługuje się pojęciem osi liczbowej i przedziału liczbowego; zaznacza przedziały na osi liczbowej, 

f) wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną, zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności typu: |x−a|=b, |x−a|> b, 

|x−a| < b, 

g) oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych oraz stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych i rzeczywistych, 

h) zna definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym

Matematyka nie jest trudna, wystarczy popatrzeć...

Dołącz i zdaj maturę z matematyki

Wyrażenia algebraiczne - 15 przykładów

W TYM DZIALE PRZEROBIMY PONIŻSZE WYMAGANIA OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE.GOV.PL:

a) posługuje się wzorami skróconego mnożenia: (a+b)2,, (a-b)2, a2-b2 

b) rozkłada wielomian na czynniki stosując wzory skróconego mnożenia, grupowanie wyrazów, wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias, 

c) dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany, 

d) wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego z jedną zmienną, w którym w mianowniku występują tylko wyrażenia dające się sprowadzić do iloczynu wielomianów liniowych i kwadratowych za pomocą przekształceń opisanych w punkcie 

e) oblicza wartość liczbową wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej

f) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli wyrażenia wymierne; skraca i rozszerza wyrażenia wymierne;

Matematyka nie jest trudna, wystarczy popatrzeć...

Dołącz i zdaj maturę z matematyki

Równania, Nierówności i Układy równań - 20 przykładów

W TYM DZIALE PRZEROBIMY PONIŻSZE WYMAGANIA OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE.GOV.PL:

a) Sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania lub nierówności;

b) Rozwiązuje równania i nierówności pierwszego stopnia; rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe; zapisuje rozwiązanie w postaci sumy przedziałów, 

c) wykorzystuje interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi;

d) rozwiązuje zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do równań i nierówności liniowych, kwadratowych, 

e) rozwiązuje układy równań, prowadzące do równań liniowych i kwadratowych, 

f) rozwiązuje równania wielomianowe metodą rozkładu na czynniki, 

g) korzysta z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x 3 = –8;

h) korzysta z własności iloczynu przy rozwiązywaniu równań typu x(x + 1)(x – 7) = 0;

i) rozwiązuje proste równania wymierne, prowadzące do równań liniowych lub kwadratowych, np. x+1x+3=2,x+1x=2x. 

j) rozwiązuje zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do prostych równań wymiernych

Matematyka nie jest trudna, wystarczy popatrzeć...

Dołącz i zdaj maturę z matematyki

Funkcje - 17 przykładów

W TYM DZIALE PRZEROBIMY PONIŻSZE WYMAGANIA OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE.GOV.PL:

a) określa funkcję za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego, 

b) odczytuje z wykresu funkcji: dziedzinę i zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie, maleje, ma stały znak, 

c) sporządza wykres funkcji spełniającej podane warunki, 

d) potrafi na podstawie wykresu funkcji y=f (x) naszkicować wykresy funkcji y=f (x+a), 

y = f (x)+a, y = −f (x), y = f (−x), 

e) sporządza wykresy funkcji liniowych, 

f) wyznacza wzór funkcji liniowej, 

g) wykorzystuje interpretację współczynników we wzorze funkcji liniowej, 

h) sporządza wykresy funkcji kwadratowych, 

i) wyznacza wzór funkcji kwadratowej, 

j) wyznacza miejsca zerowe funkcji kwadratowej, 

k) wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym, 

l) rozwiązuje zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do badania funkcji kwadratowej, 

m) sporządza wykres, odczytuje własności i rozwiązuje zadania umieszczone w kontekście praktycznym związane z proporcjonalnością odwrotną, 

n) sporządza wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw i rozwiązuje zadania umieszczone w kontekście praktycznym

Matematyka nie jest trudna, wystarczy popatrzeć...

Dołącz i zdaj maturę z matematyki

Ciągi - 12 przykładów

W TYM DZIALE PRZEROBIMY PONIŻSZE WYMAGANIA OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE.GOV.PL:

a) wyznacza wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym, 

b) bada, czy dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny, 

c) stosuje wzory na n-ty wyraz i sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i ciągu geometrycznego, również umieszczone w kontekście praktycznym; 

Matematyka nie jest trudna, wystarczy popatrzeć...

Dołącz i zdaj maturę z matematyki

Trygonometria - 7 przykładów

W TYM DZIALE PRZEROBIMY PONIŻSZE WYMAGANIA OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE.GOV.PL:

a) wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów ostrych, 

b) rozwiązuje równania typu sinx = a, cosx = a, tgx = a, dla 0 < x < 90

c) stosuje proste związki między funkcjami trygonometrycznymi kąta ostrego, 

d) znając wartość jednej z funkcji trygonometrycznych, wyznacza wartości pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego 

Matematyka nie jest trudna, wystarczy popatrzeć...

Dołącz i zdaj maturę z matematyki

Stereometria - 9 przykładów

W TYM DZIALE PRZEROBIMY PONIŻSZE WYMAGANIA OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE.GOV.PL:

a) wskazuje i oblicza kąty między ścianami wielościanu, między ścianami i odcinkami oraz między odcinkami takimi jak krawędzie, przekątne, wysokości, 

b) wyznacza związki miarowe w wielościanach i bryłach obrotowych z zastosowaniem trygonometrii

c) określa, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną; 

d) stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości.

Matematyka nie jest trudna, wystarczy popatrzeć...

Dołącz i zdaj maturę z matematyki

Geometria analityczna - 12 przykładów

W TYM DZIALE PRZEROBIMY PONIŻSZE WYMAGANIA OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE.GOV.PL:

a) wykorzystuje pojęcie układu współrzędnych na płaszczyźnie, 

b) podaje równanie prostej w postaci Ax+By+C = 0 lub y = ax+b, mając dane dwa jej punkty lub jeden punkt i współczynnik a w równaniu kierunkowym, 

c) bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych, 

d) interpretuje geometrycznie układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi, 

e) oblicza odległości punktów na płaszczyźnie kartezjańskiej, 

f) wyznacza współrzędne środka odcinka, 

g) posługuje się równaniem okręgu (x-a)2+(y-b)2=r2 

Matematyka nie jest trudna, wystarczy popatrzeć...

Dołącz i zdaj maturę z matematyki

Statystyka i prawdopodobieństwo - 11 przykładów

W TYM DZIALE PRZEROBIMY PONIŻSZE WYMAGANIA OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE.GOV.PL:

a) oblicza średnią arytmetyczną, średnią ważoną, medianę i odchylenie standardowe danych; interpretuje te parametry dla danych empirycznych, 

b) zlicza obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych, niewymagających użycia wzorów kombinatorycznych; stosuje zasadę mnożenia, 

c) wykorzystuje sumę, iloczyn i różnicę zdarzeń do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń, 

d) wykorzystuje własności prawdopodobieństwa i stosuje klasyczny model prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń;

Matematyka nie jest trudna, wystarczy popatrzeć...

Dołącz i zdaj maturę z matematyki

+ 20 ćwiczeń

+ 2 próbne matury

Sprawdzisz czego nie wiesz i czego się nauczyłeś/aś

Zdaj maturę z matematyki

Dołącz do kursu

Matematyka nie jest trudna, wystarczy popatrzeć...

Agnieszka Czechowska-Awdziej

Kim jestem?

Od kilku lat UKAZUJĘ młodzieżY piękno i funkcjonalność zasad matematycznych
JESTEM absolwentkA Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Matematyczno-Fizycznym

W pracy z uczniem cenię sobie rzetelność, trud włożony w pracę, samodzielność oraz otwartość. Ważna jest dla mnie kreatywność, niekonwencjonalne myślenie i chęć pokonywania swoich „ograniczeń matematycznych”.